Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος

Μ. Μεϊμάρης; Σ. Ιωάννου; Ε. Βλαχάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 268-278

How to cite

top

Μ. Μεϊμάρης, Σ. Ιωάννου, and Ε. Βλαχάκης. "Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 268-278. <http://eudml.org/doc/236116>.

@article{Μ1998,
author = {Μ. Μεϊμάρης, Σ. Ιωάννου, Ε. Βλαχάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {268-278},
title = {Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος},
url = {http://eudml.org/doc/236116},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Μεϊμάρης
AU - Σ. Ιωάννου
AU - Ε. Βλαχάκης
TI - Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διαπιστώσεις και προτάσεις για ποιοτική και αισθητική αρτιότητα του προϊόντος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 268
EP - 278
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236116
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.