Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO

Ελένη Κοκκινίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 650-650

How to cite

top

Ελένη Κοκκινίδου. "Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 650-650. <http://eudml.org/doc/236340>.

@article{ΕλένηΚοκκινίδου2001,
author = {Ελένη Κοκκινίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {650-650},
title = {Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO},
url = {http://eudml.org/doc/236340},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Κοκκινίδου
TI - Ανάλυση το Μαθηματικό MODELO
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 650
EP - 650
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236340
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.