Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη

Γιώργος Δημάκος; Αντώνης Δούναβης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 487-507

How to cite

top

Γιώργος Δημάκος, and Αντώνης Δούναβης. "Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 487-507. <http://eudml.org/doc/236617>.

@article{ΓιώργοςΔημάκος2004,
author = {Γιώργος Δημάκος, Αντώνης Δούναβης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {487-507},
title = {Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/236617},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Δημάκος
AU - Αντώνης Δούναβης
TI - Ο ρόλος των «Παραδόξων» στην εξέλιξη των Μαθηματικών και η χρησιμοποίηση τους στην τάξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 487
EP - 507
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236617
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.