Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες

Νικόλαος Βαδιβούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 316-324

How to cite

top

Νικόλαος Βαδιβούλης. "Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 316-324. <http://eudml.org/doc/236726>.

@article{ΝικόλαοςΒαδιβούλης1996,
author = {Νικόλαος Βαδιβούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {316-324},
title = {Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες},
url = {http://eudml.org/doc/236726},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Βαδιβούλης
TI - Ομαδικές παιδευτικές προσπάθειες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 316
EP - 324
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236726
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.