Ευκλείδειες Γεωμετρίες

Γιάννης Αραχωβίτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 342-354

How to cite

top

Γιάννης Αραχωβίτης. "Ευκλείδειες Γεωμετρίες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 342-354. <http://eudml.org/doc/236819>.

@article{ΓιάννηςΑραχωβίτης1997,
author = {Γιάννης Αραχωβίτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {342-354},
title = {Ευκλείδειες Γεωμετρίες},
url = {http://eudml.org/doc/236819},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Αραχωβίτης
TI - Ευκλείδειες Γεωμετρίες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 342
EP - 354
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236819
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.