Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση

Γιάννης Θωμαΐδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 333-350

How to cite

top

Γιάννης Θωμαΐδης. "Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 333-350. <http://eudml.org/doc/236840>.

@article{ΓιάννηςΘωμαΐδης1992,
author = {Γιάννης Θωμαΐδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {333-350},
title = {Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236840},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Θωμαΐδης
TI - Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 333
EP - 350
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236840
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.