Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Β) Η Αναλυτική Γεωμετρία στους Αρχαίους Έλληνες

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 16, page 10-27

How to cite

top

"Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Β) Η Αναλυτική Γεωμετρία στους Αρχαίους Έλληνες." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 10-27. <http://eudml.org/doc/238056>.

@article{Unknown1979,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {16},
pages = {10-27},
title = {Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Β) Η Αναλυτική Γεωμετρία στους Αρχαίους Έλληνες},
url = {http://eudml.org/doc/238056},
year = {1979},
}

TY - JOUR
TI - Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Β) Η Αναλυτική Γεωμετρία στους Αρχαίους Έλληνες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 16
SP - 10
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238056
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.