Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης

Aurelio Cappozzo

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 34, page 8-29

How to cite

top

Aurelio Cappozzo. "Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 8-29. <http://eudml.org/doc/238103>.

@article{AurelioCappozzo1988,
author = {Aurelio Cappozzo},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {34},
pages = {8-29},
title = {Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης},
url = {http://eudml.org/doc/238103},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Aurelio Cappozzo
TI - Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 34
SP - 8
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238103
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.