Currently displaying 1 – 2 of 2

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela

Elżbieta Buchcic — 2014

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki...

Nauczyciel – wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych

Ilona Żeber-DzikowskaElżbieta Buchcic — 2014

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Warto podjąć próbę zmierzenia się z rzeczywistością w kontekście realiów przyjętych norm etycznych i ekologicznych biorąc pod uwagę wyposażenie nauczyciela w nowy profil kwalifikacji zawodowych. Obecne wyzwania, które zostają skutecznie wdrażane w edukację, budzą obawy przed potencjalnym zagrożeniem, ale też wyzwalają pewne nadzieje. Daje się zaobserwować, że ówczesna praca pedagogiczna instrumentalizuje często młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki w roli nauczyciela–przedmiotowca, wychowawcy,...

Page 1

Download Results (CSV)