Currently displaying 1 – 7 of 7

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

The Darboux Problem for a Class of 3-D Weakly Hyperbolic Equations Задача на дарбу за клас тримерни слабо хиперболични уравнения

Popivanov, NedyuHristov, Tsvetan — 2011

Union of Bulgarian Mathematicians

Недю Попиванов, Цветан Христов - Изследвани са някои тримерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. През 1952 М. Протер формулира нови тримерни гранични задачи както за клас слабо хиперболични уравнения, така и за някои хиперболично-елиптични уравнения. За разлика от коректността на двумерната задача на Дарбу, новите задачи са некоректни. За слабо хиперболични уравнения, съдържащи младши членове, ние намираме достатъчни условия както за съществуване и единственост на обобщени решения с изолирана...

Singular Solutions of Protter’s Problem for a Class of 3-D Hyperbolic Equations Сингулярни решения на задачата на Протър за клас от тримерни хиперболични уравнения

Popivanov, NedyuNikolov, Aleksey — 2012

Union of Bulgarian Mathematicians

Недю Иванов Попиванов, Алексей Йорданов Николов - През 1952 г. М. Протър формулира нови гранични задачи за вълновото уравнение, които са тримерни аналози на задачите на Дарбу в равнината. Задачите са разгледани в тримерна област, ограничена от две характеристични конуса и равнина. Сега, след като са минали повече от 50 години, е добре известно, че за безброй гладки функции в дясната страна на уравнението тези задачи нямат класически решения, а обобщеното решение има силна степенна особеност във върха...

Singular Solutions with Exponential Growth for the (3+1)-D Wave Equation Сингулярни решения с експоненциален ръст за четиримерното вълново уравнение

Popivanov, NedyuPopov, TodorScherer, Rudolf — 2011

Union of Bulgarian Mathematicians

Недю И. Попиванов, Тодор П. Попов, Рудолф Шерер - Разглеждат се четиримерни гранични задачи за нехомогенното вълново уравнение. Те са предложени от М. Протер като многомерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. Известно е, че единственото обобщено решение може да има силна степенна особеност само в една гранична точка. Тази сингулярност е изолирана във върха на характеристичния конус и не се разпространява по конуса. Друг аспект на проблема е, че задачата не е фредхолмова, тъй като има безкрайномерно...

Quasi-Regular Solutions for 3D Equations of Tricomi and Keldish Types Квазирегулярни решения на тримерни уравнения от типа на Трикоми и типа на Келдиш

Hristov, TsvetanPopivanov, NedyuSchneider, Manfred — 2012

Union of Bulgarian Mathematicians

Цветан Д. Христов, Недю Ив. Попиванов, Манфред Шнайдер - Изучени са някои тримерни гранични задачи за уравнения от смесен тип. За уравнения от типа на Трикоми те са формулирани от М. Протер през 1952, като тримерни аналози на задачите на Дарбу или Коши–Гурса в равнината. Добре известно е, че новите задачи са некоректни. Ние формулираме нова гранична задача за уравнения от типа на Келдиш и даваме понятие за квазиругулярно решение на тази задача и на eдна от задачите на Протер. Намерени са достатъчни условия...

Page 1

Download Results (CSV)