Currently displaying 1 – 20 of 21

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Zygmunt Rewkowski (1807–1893) - vitae pars prima

Witold Więsław — 2009

Antiquitates Mathematicae

The paper presents fundamental facts dealing with the life and scientific activity of Zygmunt Rewkowski up to the closing of Imperial University of Vilna(Cesarski Uniwersytet Wileński) in 1832 and sending him to the army (v soldaty) as a result of treason of Marcellin Szymański, student of gymnasium Vilna, further Russian agent in Paris.

Prace Leonharda Eulera o kwadraturze koła i liczbie pi

Witold Więsław — 2008

Antiquitates Mathematicae

Prace Leonharda Eulera o kwadraturze koła i liczbie  pi Okres ostatnich 23 stuleci rozwoju matematyki można podzielić na trzy zachodzące na siebie epoki. Okres I - do XVII stulecia, w którym zagadnienia dotyczące liczby π i kwadratury rozwiązywane były geometrycznie, głównie w oparciu o pomysł Archimedesa: przybliżania obwodu (albo pola) koła wielokątami foremnymi wpisanymi lub opisanymi na tym kole. Okres II, w którym obliczano przybliżenia π w oparciu o różne wzory, w postaci szeregów, rzadziej...

Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu. II. Dokumenty

Witold Więsław — 2013

Antiquitates Mathematicae

Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu istniało formalnie w latach 1870-1882. Jednak okres jego działalności należy rozszerzyć na lata 1852-1882, gdyż pierwsze publikacje z matematyki w Paryżu finansował Jan Działyński począwszy już od 1852 roku. Z wyjątkiem książki Norzewskiego, były to przede wszystkim książki Grakcha Henryka Niewęgłowskiego. Poniżej przytaczam część listów Niewęgłowskiego do Jana Działyńskiego. Dotyczą głównie publikacji Niewęgłowskiego, a także sytuacji Szkoły Polskiej na Montparnasse...

Pierwsze polskie teksty z teorii liczb

Witold Więsław — 2009

Antiquitates Mathematicae

W pracy omówione zostały pierwsze w języku polskim teksty z teorii liczb. Autorem ich jest Julian Bayer (1806–1872). Wskazane są też osoby (Karol Hube i Franciszek Szopowicz), które incydentalnie wykładały na Uniwersytecie Jagiellońskim pewne zagadnienia dziś zaliczane do teorii liczb.

Recenzje

Witold Więsław — 2007

Antiquitates Mathematicae

Reviel Netz, William Noel, Kodeks Archimedesa. Odkrycie tajemnic najsłynniejszego palimpsestu świata, Wydawnictwo MAGNUM, Warszawa 2007. (tłumaczenie z wydania:Reviel Netz, William Noel, The Archimedes Codex. Revealing the secrets of the world’sgreatest palimpsest, Weidenfeld & Nicolson, London 2007).Lech Gruszecki, U źródeł pojęć mnogościowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

Stanisław Ruziewicz w świetle documentów

Witold Więsław — 2009

Antiquitates Mathematicae

Stanisław Ruziewicz (1889-1941) był pierwszym doktorantem WacławaSierpinskiego (1882-1969), z którym pózniej zaprzyjaznił sie i utrzymywał bliskie stosunki. O Ruziewiczu pisał tez Jerzy Mioduszewski. Wymieniona publikacja zawiera zarówno spis prac Stanisława Ruziewicza, jak tez wykaz publikacji na jego temat.

JAN ŚNIADECKI (1756 -1830) – UCZONY, MĄŻ STANU, PATRIOTA

Witold Więsław — 2007

Antiquitates Mathematicae

W roku 2006, 29 sierpnia, minęła dwustu pięćdziesiąta rocznica urodzin JanaŚniadeckiego, wybitnej postaci polskiego Oświecenia, uczonego, męża stanu i patrioty.Warto więc z tej okazji przypomnieć tę ważną postać dla polskiej nauki i kultury.Rocznica Śniadeckiego nie pozostała niezauważona. W Żninie, miejscu urodzin braciŚniadeckich, na przełomie sierpnia i września 2006 roku odbyły się uroczystościjubileuszowe. Ich kulminacją była sesja popularnonaukowa w dniu 9 września. Jejwynikiem jest publikacja...

Reviews

Witold Więsław — 2008

Antiquitates Mathematicae

22 listopada 2007 roku zmarła w Krakowie dr Alina Dawidowiczowa, córka LeonaChwistka i Olgi Steinhaus.Urodziła się 31 października 1918 roku w Krakowie. Po maturze w 1937 rokurozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które,przerwane zawieruchą wojenną, ukończyła w 1946 roku na Uniwersytecie Jagiellońskimw Krakowie. W październiku 1948 roku podjęła pracę w Katedrze Matematyki naPolitechnice Krakowskiej, gdzie pracowała do 1979 roku na pełnym etacie, a następniena...

Prace Leonharda Eulera z algebry

Witold Więsław — 2008

Antiquitates Mathematicae

Dzieła Eulera (Opera Omnia, vol. VI, 1921) zawierają 24 prace sklasyfikowane na początku XX wieku jako prace z algebry. Należałoby dodać do nich jeszcze jedną pracę, mianowicie (v. Opera Omnia, ser. I, vol. 26, 46-59), poświęconą twierdzeniu nazywanemu twierdzeniem Bezouta, które dziś formułujemy następująco: jeżeli dwie krzywe algebraiczne, stopnia odpowiednio m i n, przecinają się w skończenie wielu punktach, to liczba ich przecięć nie przekracza mn. Dziś twierdzenie to zaliczylibyśmy do geometrii...

Society of sciences in Paris. I. Documents

Witold Więsław — 2011

Antiquitates Mathematicae

The Society of Sciences in Paris existed formally in the years 1870-1882. However, the first publications in mathematics in Paris financed Jan Działyński was published in 1852, hence the period of its operations should be extended for the period 1852-1882. In this study the documents from the collection stored in the Library of Kornik are  quoted.

POPRZEDNIE TOMY Z HISTORII MATEMATYKI

Witold Więsław — 2007

Antiquitates Mathematicae

I Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu Nr 125, Matematyka z.12, Opole 1987; wyd. II, tamże, Opole 1988. Redaktor naukowy – Janusz J. Charatonik. 114 str.II. Matematyka XIX wieku, Materiały*Konferencje. Materiały z II Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki pod redakcją Stanisława Fudalego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988. 270 str.

Spis treści

Witold Więsław — 2009

Antiquitates Mathematicae

Spis tresciPrzedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 7 BroscianaAndrzej Pelczar, Jeszcze o Brozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . . . 9Krzysztof Tatarkiewicz, Br(z)o... (?) – nie recenzja i nie polemika . . . . . . . . . . ............ 21Matematyka polska okresu zaborow (1795–1918)Piotr Jakobczak, Memorandum w sprawie reformy nauczania matematyki w wyzszych...

PRZEDMOWA

Witold Więsław — 2008

Antiquitates Mathematicae

W dniach 21 -2 5 maja 2007 odbyła się w Iwoniczu-Zdroju kolejna, XXI Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat: Leonhard Euler (1 7 0 7 -1 7 8 3 ) - w trzechsetlecie urodzin. Niniejszy tom prezentuje publikacje oparte na niektórych odczytach wygłoszonych na XXI Konferencji. W kilku miejscach na świecie zorganizowano w minionym roku jubileusze ku czci  Leonharda Eulera, z okazji trzechsetlecia jego urodzin. Ramy czasowe spowodowały, że ograniczyliśmy się jedynie do omówienia wybranych...

Kazimierz Maruszczyk(1950-2007)

Witold Więsław — 2007

Antiquitates Mathematicae

W ostatnim dniu XXI Konferencji Naukowej PTM z Historii Matematyki na temat: Leonhard Euler (1707-1783) – w trzechsetlecie urodzin (Iwonicz-Zdrój, 21-25 maja 2007) dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Kazimierza Maruszczyka. Urodził się 27 września 1950 roku w Kaletach. Zmarł nagle 25 maja 2007 roku w Bytomiu. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, uzyskując 13 czerwca 1973 r. tytuł magistra matematyki. Był on aktywnym nauczycielem matematyki, propagatorem historii matematyki wśród uczniów...

Spis treści

Witold Więsław — 2008

Antiquitates Mathematicae

SPIS TREŚCI .......................................................................................................................... 5P r z e d m o w a ....................................................................................................................... 7T r z e c h s e t l e c ie u r o d z in L e o n h a r d a E u l e r aK r z y s z t o f T a ta r k ie w ic z , Dzieje rodziny Leonharda Eulera (wieki xm-xxi) ...   9-26L e c h M a lig r a n d a , Gustaf Enestróm (1852 -1923) ...............................................

Page 1 Next

Download Results (CSV)