Methodical remark on investigation coupler curves with ths shape of an aerodynamic profile

Vladimír Bárdoš

Aplikace matematiky (1967)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 40-50
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Bárdoš, Vladimír. "Metodická poznámka k skúmaniu ojnicových kriviek majúcich tvar aerodynamického profilu." Aplikace matematiky 12.1 (1967): 40-50. <http://eudml.org/doc/14449>.

@article{Bárdoš1967,
author = {Bárdoš, Vladimír},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {slo},
number = {1},
pages = {40-50},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Metodická poznámka k skúmaniu ojnicových kriviek majúcich tvar aerodynamického profilu},
url = {http://eudml.org/doc/14449},
volume = {12},
year = {1967},
}

TY - JOUR
AU - Bárdoš, Vladimír
TI - Metodická poznámka k skúmaniu ojnicových kriviek majúcich tvar aerodynamického profilu
JO - Aplikace matematiky
PY - 1967
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 12
IS - 1
SP - 40
EP - 50
LA - slo
UR - http://eudml.org/doc/14449
ER -

References

top
 1. Medvec A., Príspevok k syntéze rovinných mechanizmov z geometrického hľadiska. Metoda zobrazovania rovnic mechanizmov, Strojnícky časopis SAV, č. 3, 1961. (1961) 
 2. Medvec A., Kuniak M., Vytváranie aerodynamického profilu definovaného matematickou funkciou, Strojírenství, č. 6, 1963. (1963) 
 3. Medvec A., Kuniak M., Príspevok ku kinematike brúsenia lopatkových profilov, Strojnícky časopis SAV, č. 1, 1965. (1965) 
 4. Medvec A., Kuniak M., Sedem až n-parametrické mechanizmy na vytváranie čiar aerodynamických profilov, Strojnícky časopis SAV, r. XVII, č. 2, 1966. (1966) 
 5. Bárdoš V., Približná syntéza rovinných mechanizmov, Zborník prednášok z konferencie o konštrukcii výrobných strojov, KRČSVTS, 1964. (1964) 
 6. Bárdoš V., Kinematika v príkladoch, SVTL, SNTL, 1964. (1964) 
 7. Атроболевский И. И., Левитский H. И., Черкудиноа С. А., Синтез плоских механизмов, Физматгиз, 1959. (1959) Zbl1047.90504
 8. Stěpanov V. V., Kurs diferenciálních rovnic, Přírodovědecké vydavatelství, 1952. (1952) 
 9. Bárdoš V., Metody približnej syntézy rovinných mechanizmov s nižšími kinematickými dvojicami, Strojírenství, sv. 16, č. 1, 1966. (1966) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.