Geometria analityczna

Stark, Marceli

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa-Wrocław), 1951

Abstract

top
SPIS RZECZYPRZEDMOWA................... VERRATA...................... VIIROZDZIAŁ I. WEKTORY§ 1. Pojęcia podstawowe..... 1§ 2. Kąty i rzuty........... 7§ 3. Iloczyn skalarowy...... 16ROZDZIAŁ II. SKŁADOWE WEKTORA I WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU§ 4. Składowe wektora i współrzędne punktu na prostej...... 20§ 5. Składowe wektora i współrzędne punktu na płaszczyźnie...... 23§ 6. Składowe wektora i współrzędne punktu w przestrzeni...... 27§ 7. Iloczyn skalarowy i długość wektora...... 30§ 8. Kąty między wektorami w prostych układach współrzędnych...... 35§ 9. Współrzędne kowariantne...... 39§ 10. Objętość czworościanu i pole trójkąta...... 45§ 11. Orientacja układu wektorów...... 51§ 12. O kierunkach...... 59§ 13. Inne układy współrzędnych...... 65ROZDZIAŁ III. RÓWNANIA TWORÓW GEOMETRYCZNYCH§ 14. Określenie równania tworu geometrycznego...... 70§ 15. Przykłady równań tworów płaskich...... 72§ 16. Przykłady równań tworów przestrzennych...... 78ROZDZIAŁ IV. PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE§ 17. Równania prostej na płaszczyźnie...... 85§ 18. Kąt między dwiema prostymi...... 90§ 19. Przykłady...... 92§ 20. Postać normalna równania prostej...... 94§ 21. Pęk prostych na płaszczyźnie...... 98ROZDZIAŁ V. PŁASZCZYZNA I PROSTA W PRZESTRZENI§ 22. Płaszczyzna w przestrzeni...... 103§ 23. Prosta w przestrzeni...... 109§ 24. Przykłady zagadnień dla prostej i płaszczyzny w przestrzeni...... 112ROZDZIAŁ VI. ZMIANA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH, IZOMETRIE, PODOBIEŃSTWA I PRZEKSZTAŁCENIA AFINICZNE§ 25. Zmiana układu współrzędnych prostokątnych...... 117§ 26. O przekształceniach zbiorów...... 125§ 27. Izometrie...... 128§ 28. Zmiana układu współrzędnych ukośnych...... 135§ 29. Przekształcenia afiniczne...... 139§ 30. Własności przekształceń afinicznych...... 150§ 31. O klasyfikacji pojęć i twierdzeń geometrii...... 161ROZDZIAŁ VII. ELEMENTY NIEWŁAŚCIWE, WSPÓŁRZĘDNE JEDNORODNE§ 32. Elementy w nieskończoności § 33. Współrzędne jednorodne...... 165§ 34. Prosta na płaszczyźnie we współrzędnych jednorodnych...... 169§ 35. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni we współrzędnych jednorodnych...... 171§ 36. Zmiana układu współrzędnych jednorodnych. Przekształcenia afiniczne przestrzeni rzutowej...... 178§ 37. Stosunek pojedynczego podziału...... 182§ 38. Punkty zespolone...... 188§ 39. Twory zespolone pierwszego stopnia...... 192§ 40. Twory algebraiczne...... 199§ 41. Punkty cykliczne i koło sferyczne...... 206ROZDZIAŁ VIII. KOŁO§ 42. Równanie koła...... 213§ 43. Wzajemne położenie prostych i kół na płaszczyźnie...... 215§ 44. Pęki kół...... 220§ 45. Inwersja...... 225§ 46. Pokrewieństwa kołowe...... 229§ 47. Rzut stereograficzny...... 231ROZDZIAŁ IX. STOŻKOWE§ 48. Przekroje płaskie stożka...... 236§ 49. Równania stożkowych właściwości we współrzędnych biegunowych...... 242§ 50. Równania stożkowych w współrzędnych kartezjańskich...... 245ROZDZIAŁ X. KLASYFIKACJA STOŻKOWATYCH§ 51. Przekształcenia równań stożkowych...... 249§ 52. Klasyfikacja metryczna stożkowych...... 252§ 53. Klasyfikacja afiniczna stożkowych...... 260ROZDZIAŁ XI. WŁASNOŚCI AFINICZNE STOŻKOWYCH§ 54. Położenie prostej względem stożkowej. Styczna i biegunowa...... 264§ 55. Środek. Średnice...... 273ROZDZIAŁ XII. WŁASNOŚCI METRYCZNE STOŻKOWYCH§ 56. Osie...... 283§ 57. Własności metryczne elipsy rzeczywistej...... 285§ 58. Własności metryczne hiperboli...... 295§ 59. Własności metryczne paraboli...... 299§ 60. Niezmienniki I1, I2, I3...... 303ROZDZIAŁ XIII. PRZYKŁADY I KLASYFIKACJA KWADRYK§ 61. Przykłady kwadryk...... 312§ 62. Klasyfikacja kwadryk...... 323ROZDZIAŁ XIV. WŁASNOŚCI ANALITYCZNE KWADRYK§ 63. Płaszczyzna biegunowa...... 336§ 64. Proste i płaszczyzny styczne...... 345§ 65. Prostokreślność kwadryk...... 352§ 66. Płaszczyzny średnicowe i średnice...... 360ROZDZIAŁ XV. WŁASNOŚCI METRYCZNE KWADRYG§ 67. Kierunki główne. Osie...... 369§ 58. Kwadrygi obrotowe...... 372§ 69. Przekroje kołowe...... 375§ 70. Niezmienniki I1, I2, I3, I4. Uogólnienia twierdzeń Apoloniusza...... 382ROZDZIAŁ XVI. PRZEKSZTAŁCENIA RZUTOWE, WSPÓŁRZĘDNE RZUTOWE, STOSUNEK ANHARMONICZNY§ 71. Przekształcenia rzutowe przestrzeni rzutowej...... 387§ 72. Współrzędne rzutowe w przestrzeni rzutowej...... 390§ 73. Współrzędne rzutowe i przekształcenia rzutowe na płaszczyźnie i na prostej...... 394§ 74. Stosunek anharmoniczny...... 401§ 75. Stosunek harmoniczny...... 410§ 76. Inwolucje rzutowe na prostej...... 412§ 77. Pewne własności charakterystyczne przekształceń rzutowych...... 419ROZDZIAŁ XVII. WSPÓŁRZĘDNE PLÜCKEROWSKIE, DUALIZM I PRZYKŁADY JEGO ZASTOSOWAѧ 78. Współrzędne plückerowskie prostych...... 423§ 79. Korelacje...... 429§ 80. Dualizm na płaszczyźnie...... 432§ 81. Współrzędne plückerowskie płaszczyzn...... 434§ 82. Twierdzenie Desargues'a o trójkątach...... 437§ 83. Czworobok zupełny i czworokąt zupełny...... 442§ 84. Twierdzenie Laguerre'a...... 446ROZDZIAŁ XVIII. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA I DRUGIEJ KLASY§ 85. Klasyfikacja rzutowa krzywych drugiego stopnia i drugiej klasy...... 449§ 86. Styczne i punkty styczności...... 451§ 87. Dualizm tworów płaskich drugiego stopnia...... 453§ 88. Biegunowa i biegun...... 459§ 89. Przedstawienie parametryczne i pęk stożkowych...... 465§ 90. Twierdzenie i konstrukcje Steinera...... 470§ 91. Twierdzenie Pascala i Brianchona...... 476ROZDZIAŁ XIX. KWADRYGI I POWIERZCHNIE DRUGIEJ KLASY§ 92. Klasyfikacja rzutowa kwadryk...... 481§ 93. Powierzchnie drugiej klasy...... 483§ 94. Płaszczyzna biegunowa i biegun...... 487§ 95. Tworzenie kwadryk przez pęki płaszczyzn...... 489PRZYPIS I. WYZNACZNIKI, RÓWNANIA LINIOWE I FORMY KWADRATOWE§ 1. Wyznaczniki...... 492§ 2. Równania liniowe...... 499§ 3. Przekształcenia liniowe i mnożenie macierzy...... 509§ 4. Formy kwadratowe...... 516§ 5. Przekształcenia ortogonalne macierzy kwadratowych...... 526PRZYPIS II. ILOCZYN WEKTOROWY............. 535DODATEK. ZADANIA................. 541SKOROWIDZ NAZW..................... 610

How to cite

top

Stark, Marceli. Geometria analityczna. Warszawa-Wrocław: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1951. <http://eudml.org/doc/219337>.

@book{Stark1951,
abstract = {SPIS RZECZYPRZEDMOWA................... VERRATA...................... VIIROZDZIAŁ I. WEKTORY§ 1. Pojęcia podstawowe..... 1§ 2. Kąty i rzuty........... 7§ 3. Iloczyn skalarowy...... 16ROZDZIAŁ II. SKŁADOWE WEKTORA I WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU§ 4. Składowe wektora i współrzędne punktu na prostej...... 20§ 5. Składowe wektora i współrzędne punktu na płaszczyźnie...... 23§ 6. Składowe wektora i współrzędne punktu w przestrzeni...... 27§ 7. Iloczyn skalarowy i długość wektora...... 30§ 8. Kąty między wektorami w prostych układach współrzędnych...... 35§ 9. Współrzędne kowariantne...... 39§ 10. Objętość czworościanu i pole trójkąta...... 45§ 11. Orientacja układu wektorów...... 51§ 12. O kierunkach...... 59§ 13. Inne układy współrzędnych...... 65ROZDZIAŁ III. RÓWNANIA TWORÓW GEOMETRYCZNYCH§ 14. Określenie równania tworu geometrycznego...... 70§ 15. Przykłady równań tworów płaskich...... 72§ 16. Przykłady równań tworów przestrzennych...... 78ROZDZIAŁ IV. PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE§ 17. Równania prostej na płaszczyźnie...... 85§ 18. Kąt między dwiema prostymi...... 90§ 19. Przykłady...... 92§ 20. Postać normalna równania prostej...... 94§ 21. Pęk prostych na płaszczyźnie...... 98ROZDZIAŁ V. PŁASZCZYZNA I PROSTA W PRZESTRZENI§ 22. Płaszczyzna w przestrzeni...... 103§ 23. Prosta w przestrzeni...... 109§ 24. Przykłady zagadnień dla prostej i płaszczyzny w przestrzeni...... 112ROZDZIAŁ VI. ZMIANA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH, IZOMETRIE, PODOBIEŃSTWA I PRZEKSZTAŁCENIA AFINICZNE§ 25. Zmiana układu współrzędnych prostokątnych...... 117§ 26. O przekształceniach zbiorów...... 125§ 27. Izometrie...... 128§ 28. Zmiana układu współrzędnych ukośnych...... 135§ 29. Przekształcenia afiniczne...... 139§ 30. Własności przekształceń afinicznych...... 150§ 31. O klasyfikacji pojęć i twierdzeń geometrii...... 161ROZDZIAŁ VII. ELEMENTY NIEWŁAŚCIWE, WSPÓŁRZĘDNE JEDNORODNE§ 32. Elementy w nieskończoności § 33. Współrzędne jednorodne...... 165§ 34. Prosta na płaszczyźnie we współrzędnych jednorodnych...... 169§ 35. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni we współrzędnych jednorodnych...... 171§ 36. Zmiana układu współrzędnych jednorodnych. Przekształcenia afiniczne przestrzeni rzutowej...... 178§ 37. Stosunek pojedynczego podziału...... 182§ 38. Punkty zespolone...... 188§ 39. Twory zespolone pierwszego stopnia...... 192§ 40. Twory algebraiczne...... 199§ 41. Punkty cykliczne i koło sferyczne...... 206ROZDZIAŁ VIII. KOŁO§ 42. Równanie koła...... 213§ 43. Wzajemne położenie prostych i kół na płaszczyźnie...... 215§ 44. Pęki kół...... 220§ 45. Inwersja...... 225§ 46. Pokrewieństwa kołowe...... 229§ 47. Rzut stereograficzny...... 231ROZDZIAŁ IX. STOŻKOWE§ 48. Przekroje płaskie stożka...... 236§ 49. Równania stożkowych właściwości we współrzędnych biegunowych...... 242§ 50. Równania stożkowych w współrzędnych kartezjańskich...... 245ROZDZIAŁ X. KLASYFIKACJA STOŻKOWATYCH§ 51. Przekształcenia równań stożkowych...... 249§ 52. Klasyfikacja metryczna stożkowych...... 252§ 53. Klasyfikacja afiniczna stożkowych...... 260ROZDZIAŁ XI. WŁASNOŚCI AFINICZNE STOŻKOWYCH§ 54. Położenie prostej względem stożkowej. Styczna i biegunowa...... 264§ 55. Środek. Średnice...... 273ROZDZIAŁ XII. WŁASNOŚCI METRYCZNE STOŻKOWYCH§ 56. Osie...... 283§ 57. Własności metryczne elipsy rzeczywistej...... 285§ 58. Własności metryczne hiperboli...... 295§ 59. Własności metryczne paraboli...... 299§ 60. Niezmienniki I1, I2, I3...... 303ROZDZIAŁ XIII. PRZYKŁADY I KLASYFIKACJA KWADRYK§ 61. Przykłady kwadryk...... 312§ 62. Klasyfikacja kwadryk...... 323ROZDZIAŁ XIV. WŁASNOŚCI ANALITYCZNE KWADRYK§ 63. Płaszczyzna biegunowa...... 336§ 64. Proste i płaszczyzny styczne...... 345§ 65. Prostokreślność kwadryk...... 352§ 66. Płaszczyzny średnicowe i średnice...... 360ROZDZIAŁ XV. WŁASNOŚCI METRYCZNE KWADRYG§ 67. Kierunki główne. Osie...... 369§ 58. Kwadrygi obrotowe...... 372§ 69. Przekroje kołowe...... 375§ 70. Niezmienniki I1, I2, I3, I4. Uogólnienia twierdzeń Apoloniusza...... 382ROZDZIAŁ XVI. PRZEKSZTAŁCENIA RZUTOWE, WSPÓŁRZĘDNE RZUTOWE, STOSUNEK ANHARMONICZNY§ 71. Przekształcenia rzutowe przestrzeni rzutowej...... 387§ 72. Współrzędne rzutowe w przestrzeni rzutowej...... 390§ 73. Współrzędne rzutowe i przekształcenia rzutowe na płaszczyźnie i na prostej...... 394§ 74. Stosunek anharmoniczny...... 401§ 75. Stosunek harmoniczny...... 410§ 76. Inwolucje rzutowe na prostej...... 412§ 77. Pewne własności charakterystyczne przekształceń rzutowych...... 419ROZDZIAŁ XVII. WSPÓŁRZĘDNE PLÜCKEROWSKIE, DUALIZM I PRZYKŁADY JEGO ZASTOSOWAѧ 78. Współrzędne plückerowskie prostych...... 423§ 79. Korelacje...... 429§ 80. Dualizm na płaszczyźnie...... 432§ 81. Współrzędne plückerowskie płaszczyzn...... 434§ 82. Twierdzenie Desargues'a o trójkątach...... 437§ 83. Czworobok zupełny i czworokąt zupełny...... 442§ 84. Twierdzenie Laguerre'a...... 446ROZDZIAŁ XVIII. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA I DRUGIEJ KLASY§ 85. Klasyfikacja rzutowa krzywych drugiego stopnia i drugiej klasy...... 449§ 86. Styczne i punkty styczności...... 451§ 87. Dualizm tworów płaskich drugiego stopnia...... 453§ 88. Biegunowa i biegun...... 459§ 89. Przedstawienie parametryczne i pęk stożkowych...... 465§ 90. Twierdzenie i konstrukcje Steinera...... 470§ 91. Twierdzenie Pascala i Brianchona...... 476ROZDZIAŁ XIX. KWADRYGI I POWIERZCHNIE DRUGIEJ KLASY§ 92. Klasyfikacja rzutowa kwadryk...... 481§ 93. Powierzchnie drugiej klasy...... 483§ 94. Płaszczyzna biegunowa i biegun...... 487§ 95. Tworzenie kwadryk przez pęki płaszczyzn...... 489PRZYPIS I. WYZNACZNIKI, RÓWNANIA LINIOWE I FORMY KWADRATOWE§ 1. Wyznaczniki...... 492§ 2. Równania liniowe...... 499§ 3. Przekształcenia liniowe i mnożenie macierzy...... 509§ 4. Formy kwadratowe...... 516§ 5. Przekształcenia ortogonalne macierzy kwadratowych...... 526PRZYPIS II. ILOCZYN WEKTOROWY............. 535DODATEK. ZADANIA................. 541SKOROWIDZ NAZW..................... 610},
author = {Stark, Marceli},
language = {pol},
location = {Warszawa-Wrocław},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Geometria analityczna},
url = {http://eudml.org/doc/219337},
year = {1951},
}

TY - BOOK
AU - Stark, Marceli
TI - Geometria analityczna
PY - 1951
CY - Warszawa-Wrocław
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYPRZEDMOWA................... VERRATA...................... VIIROZDZIAŁ I. WEKTORY§ 1. Pojęcia podstawowe..... 1§ 2. Kąty i rzuty........... 7§ 3. Iloczyn skalarowy...... 16ROZDZIAŁ II. SKŁADOWE WEKTORA I WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU§ 4. Składowe wektora i współrzędne punktu na prostej...... 20§ 5. Składowe wektora i współrzędne punktu na płaszczyźnie...... 23§ 6. Składowe wektora i współrzędne punktu w przestrzeni...... 27§ 7. Iloczyn skalarowy i długość wektora...... 30§ 8. Kąty między wektorami w prostych układach współrzędnych...... 35§ 9. Współrzędne kowariantne...... 39§ 10. Objętość czworościanu i pole trójkąta...... 45§ 11. Orientacja układu wektorów...... 51§ 12. O kierunkach...... 59§ 13. Inne układy współrzędnych...... 65ROZDZIAŁ III. RÓWNANIA TWORÓW GEOMETRYCZNYCH§ 14. Określenie równania tworu geometrycznego...... 70§ 15. Przykłady równań tworów płaskich...... 72§ 16. Przykłady równań tworów przestrzennych...... 78ROZDZIAŁ IV. PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE§ 17. Równania prostej na płaszczyźnie...... 85§ 18. Kąt między dwiema prostymi...... 90§ 19. Przykłady...... 92§ 20. Postać normalna równania prostej...... 94§ 21. Pęk prostych na płaszczyźnie...... 98ROZDZIAŁ V. PŁASZCZYZNA I PROSTA W PRZESTRZENI§ 22. Płaszczyzna w przestrzeni...... 103§ 23. Prosta w przestrzeni...... 109§ 24. Przykłady zagadnień dla prostej i płaszczyzny w przestrzeni...... 112ROZDZIAŁ VI. ZMIANA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH, IZOMETRIE, PODOBIEŃSTWA I PRZEKSZTAŁCENIA AFINICZNE§ 25. Zmiana układu współrzędnych prostokątnych...... 117§ 26. O przekształceniach zbiorów...... 125§ 27. Izometrie...... 128§ 28. Zmiana układu współrzędnych ukośnych...... 135§ 29. Przekształcenia afiniczne...... 139§ 30. Własności przekształceń afinicznych...... 150§ 31. O klasyfikacji pojęć i twierdzeń geometrii...... 161ROZDZIAŁ VII. ELEMENTY NIEWŁAŚCIWE, WSPÓŁRZĘDNE JEDNORODNE§ 32. Elementy w nieskończoności § 33. Współrzędne jednorodne...... 165§ 34. Prosta na płaszczyźnie we współrzędnych jednorodnych...... 169§ 35. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni we współrzędnych jednorodnych...... 171§ 36. Zmiana układu współrzędnych jednorodnych. Przekształcenia afiniczne przestrzeni rzutowej...... 178§ 37. Stosunek pojedynczego podziału...... 182§ 38. Punkty zespolone...... 188§ 39. Twory zespolone pierwszego stopnia...... 192§ 40. Twory algebraiczne...... 199§ 41. Punkty cykliczne i koło sferyczne...... 206ROZDZIAŁ VIII. KOŁO§ 42. Równanie koła...... 213§ 43. Wzajemne położenie prostych i kół na płaszczyźnie...... 215§ 44. Pęki kół...... 220§ 45. Inwersja...... 225§ 46. Pokrewieństwa kołowe...... 229§ 47. Rzut stereograficzny...... 231ROZDZIAŁ IX. STOŻKOWE§ 48. Przekroje płaskie stożka...... 236§ 49. Równania stożkowych właściwości we współrzędnych biegunowych...... 242§ 50. Równania stożkowych w współrzędnych kartezjańskich...... 245ROZDZIAŁ X. KLASYFIKACJA STOŻKOWATYCH§ 51. Przekształcenia równań stożkowych...... 249§ 52. Klasyfikacja metryczna stożkowych...... 252§ 53. Klasyfikacja afiniczna stożkowych...... 260ROZDZIAŁ XI. WŁASNOŚCI AFINICZNE STOŻKOWYCH§ 54. Położenie prostej względem stożkowej. Styczna i biegunowa...... 264§ 55. Środek. Średnice...... 273ROZDZIAŁ XII. WŁASNOŚCI METRYCZNE STOŻKOWYCH§ 56. Osie...... 283§ 57. Własności metryczne elipsy rzeczywistej...... 285§ 58. Własności metryczne hiperboli...... 295§ 59. Własności metryczne paraboli...... 299§ 60. Niezmienniki I1, I2, I3...... 303ROZDZIAŁ XIII. PRZYKŁADY I KLASYFIKACJA KWADRYK§ 61. Przykłady kwadryk...... 312§ 62. Klasyfikacja kwadryk...... 323ROZDZIAŁ XIV. WŁASNOŚCI ANALITYCZNE KWADRYK§ 63. Płaszczyzna biegunowa...... 336§ 64. Proste i płaszczyzny styczne...... 345§ 65. Prostokreślność kwadryk...... 352§ 66. Płaszczyzny średnicowe i średnice...... 360ROZDZIAŁ XV. WŁASNOŚCI METRYCZNE KWADRYG§ 67. Kierunki główne. Osie...... 369§ 58. Kwadrygi obrotowe...... 372§ 69. Przekroje kołowe...... 375§ 70. Niezmienniki I1, I2, I3, I4. Uogólnienia twierdzeń Apoloniusza...... 382ROZDZIAŁ XVI. PRZEKSZTAŁCENIA RZUTOWE, WSPÓŁRZĘDNE RZUTOWE, STOSUNEK ANHARMONICZNY§ 71. Przekształcenia rzutowe przestrzeni rzutowej...... 387§ 72. Współrzędne rzutowe w przestrzeni rzutowej...... 390§ 73. Współrzędne rzutowe i przekształcenia rzutowe na płaszczyźnie i na prostej...... 394§ 74. Stosunek anharmoniczny...... 401§ 75. Stosunek harmoniczny...... 410§ 76. Inwolucje rzutowe na prostej...... 412§ 77. Pewne własności charakterystyczne przekształceń rzutowych...... 419ROZDZIAŁ XVII. WSPÓŁRZĘDNE PLÜCKEROWSKIE, DUALIZM I PRZYKŁADY JEGO ZASTOSOWAѧ 78. Współrzędne plückerowskie prostych...... 423§ 79. Korelacje...... 429§ 80. Dualizm na płaszczyźnie...... 432§ 81. Współrzędne plückerowskie płaszczyzn...... 434§ 82. Twierdzenie Desargues'a o trójkątach...... 437§ 83. Czworobok zupełny i czworokąt zupełny...... 442§ 84. Twierdzenie Laguerre'a...... 446ROZDZIAŁ XVIII. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA I DRUGIEJ KLASY§ 85. Klasyfikacja rzutowa krzywych drugiego stopnia i drugiej klasy...... 449§ 86. Styczne i punkty styczności...... 451§ 87. Dualizm tworów płaskich drugiego stopnia...... 453§ 88. Biegunowa i biegun...... 459§ 89. Przedstawienie parametryczne i pęk stożkowych...... 465§ 90. Twierdzenie i konstrukcje Steinera...... 470§ 91. Twierdzenie Pascala i Brianchona...... 476ROZDZIAŁ XIX. KWADRYGI I POWIERZCHNIE DRUGIEJ KLASY§ 92. Klasyfikacja rzutowa kwadryk...... 481§ 93. Powierzchnie drugiej klasy...... 483§ 94. Płaszczyzna biegunowa i biegun...... 487§ 95. Tworzenie kwadryk przez pęki płaszczyzn...... 489PRZYPIS I. WYZNACZNIKI, RÓWNANIA LINIOWE I FORMY KWADRATOWE§ 1. Wyznaczniki...... 492§ 2. Równania liniowe...... 499§ 3. Przekształcenia liniowe i mnożenie macierzy...... 509§ 4. Formy kwadratowe...... 516§ 5. Przekształcenia ortogonalne macierzy kwadratowych...... 526PRZYPIS II. ILOCZYN WEKTOROWY............. 535DODATEK. ZADANIA................. 541SKOROWIDZ NAZW..................... 610
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219337
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.