Diagnostic approaches can help in the analysis of teaching results

František Kahuda

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1972)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 155-170
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Kahuda, František. "Diagnostické postupy pomohou při analýze výsledků vyučování." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 12.1 (1972): 155-170. <http://eudml.org/doc/23255>.

@article{Kahuda1972,
author = {Kahuda, František},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {155-170},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Diagnostické postupy pomohou při analýze výsledků vyučování},
url = {http://eudml.org/doc/23255},
volume = {12},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Kahuda, František
TI - Diagnostické postupy pomohou při analýze výsledků vyučování
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1972
PB - Palacký University Olomouc
VL - 12
IS - 1
SP - 155
EP - 170
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23255
ER -

References

top
 1. Andrejevová G. M., Nikitin J. P., Metoda vysvětlení v sociologii, In: Sociologie v SSSR Nakl. Svoboda, Praha 1967. (1967) 
 2. Backman G., Wachstum und organische Zeit, Verlag von Johann Ambrosium Barth, Leipzig 1943. (1943) 
 3. Mc Candless-Boyd R., Children and Adolescents. Behavior and Development, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York 1961. (1961) 
 4. Čížek F., O biologické relativitě času, Filosofický časopis čís. 6/1966. (1966) 
 5. Čížek F. a kolektiv., Filosofie, metodologie, věda, Nakladatelství Svoboda, Praha 1969. (1969) 
 6. Einstein A., Jak vidím svět, Nakl. Československý spisovatel Praha 1961. (1961) 
 7. Fischer J. L., Meze kvantitativní metody, Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, roč. VII, řada filosofická (B), 1958. (1958) 
 8. Kahuda F., Kvocient sociální zralosti v sociální ontogenesi člověka (Příspěvek k sociologii osobnosti), Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství, roč. I, Universita Karlova, Praha 1969. (1969) 
 9. Kahuda F., Meze kvantitativní metody a kategorie poznání (Model mentálního zrání člověka), Sociologický časopis, č. 5/1970. (1970) 
 10. Kahuda F., Prolegomena k metodám diagnostické analýzy lidské osobnosti, Sociologický časopis č. 6/1970. (1970) 
 11. Kapalín V., Kotásková J., Prokopec M., Tělesný a duševní vývoj současné generace našich dětí, Academia, Praha 1969. (1969) 
 12. Langer S., Problém zákona vývojových skoků v myšlení dětí ve věku 9 - 15 let, Pedagogika, roč. XX, č. 4 1970. (1970) 
 13. Meili R., Manuel du diagnostic psychologique, Presses universitaires de France, Paris, 1964. (1964) 
 14. Meili R., Rohracher H., Učebnice experimentální psychologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1967. (1967) 
 15. Piaget J., Psychologie inteligence, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966. (1966) 
 16. Piéron H., Le développment mental et l'intelligence, Librairie Felix Alcant, Paris 1929. (1929) 
 17. Pietrasiński, Zb., Psychologie správného myšlení, Nakladatelství Orbis, Praha 1964. (1964) 
 18. Smirnov A. A., Leontjev A. N., Rubinštejn S. L., Těplov B. M., Psychologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1963. (1963) 
 19. Stejskal C., Dětská inteligence, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1934. (1934) 
 20. Tříska K., Příspěvek k teorii rozumového vývoje žáka, Pedagogika, roč. VII, 1957. (1957) 
 21. Wechsler D., La mesure de l’intelligence de l’adulte, Presses universitaires de France, Paris 1956. (1956) 
 22. Wertheimer M., Productive Thinking, Harper & Brothers Publishers, New York 1959. (1959) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.