Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα

Ευγένιος Αυγερινός; Μανώλης Κιουλάφας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 619-627

How to cite

top

Ευγένιος Αυγερινός, and Μανώλης Κιουλάφας. "Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 619-627. <http://eudml.org/doc/235923>.

@article{ΕυγένιοςΑυγερινός2001,
author = {Ευγένιος Αυγερινός, Μανώλης Κιουλάφας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {619-627},
title = {Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα},
url = {http://eudml.org/doc/235923},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ευγένιος Αυγερινός
AU - Μανώλης Κιουλάφας
TI - Ανεύρεση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του προβολέα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 619
EP - 627
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235923
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.