Γενικές απόψεις και παρατηρήσεις για τα διδακτικά βιβλία των Μαθηματικών

Δ. Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 204-210

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος. "Γενικές απόψεις και παρατηρήσεις για τα διδακτικά βιβλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 204-210. <http://eudml.org/doc/235924>.

@article{Δ1986,
author = {Δ. Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {204-210},
title = {Γενικές απόψεις και παρατηρήσεις για τα διδακτικά βιβλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/235924},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
TI - Γενικές απόψεις και παρατηρήσεις για τα διδακτικά βιβλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 204
EP - 210
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235924
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.