Ο φόβος του μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών.

Ντίνα Φιλιπποπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 45-48

How to cite

top

Ντίνα Φιλιπποπούλου. "Ο φόβος του μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 45-48. <http://eudml.org/doc/235925>.

@article{ΝτίναΦιλιπποπούλου1983,
author = {Ντίνα Φιλιπποπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {45-48},
title = {Ο φόβος του μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/235925},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Ντίνα Φιλιπποπούλου
TI - Ο φόβος του μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 45
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235925
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.