Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες

Ευαγγελία Τρέσσου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 465-476

How to cite

top

Ευαγγελία Τρέσσου. "Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 465-476. <http://eudml.org/doc/235927>.

@article{ΕυαγγελίαΤρέσσου2003,
author = {Ευαγγελία Τρέσσου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {465-476},
title = {Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες},
url = {http://eudml.org/doc/235927},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ευαγγελία Τρέσσου
TI - Μαθηματικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις: Παρανοήσεις και δυνατότητες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 465
EP - 476
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235927
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.