Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.

Αναστασία Κουλούρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 36-59

How to cite

top

Αναστασία Κουλούρη. "Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 36-59. <http://eudml.org/doc/235928>.

@article{ΑναστασίαΚουλούρη1994,
author = {Αναστασία Κουλούρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {36-59},
title = {Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.},
url = {http://eudml.org/doc/235928},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αναστασία Κουλούρη
TI - Η θεωρία ασαφών συνόλων και οι εφαρμογές της.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 36
EP - 59
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235928
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.