Μαθηματικός σχεδιασμός (στην κοινωνία) και διδακτικές διακινδυνεύσεις (στην τάξη). Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της μαθηματικής παιδείας στην καμπή του αιώνα.

Σοφία Δελικωστίδη; Μάκης Μελετίου; Αναστάσιος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 137-147

How to cite

top

Σοφία Δελικωστίδη, Μάκης Μελετίου, and Αναστάσιος Πατρώνης. "Μαθηματικός σχεδιασμός (στην κοινωνία) και διδακτικές διακινδυνεύσεις (στην τάξη). Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της μαθηματικής παιδείας στην καμπή του αιώνα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 137-147. <http://eudml.org/doc/235929>.

@article{ΣοφίαΔελικωστίδη2000,
author = {Σοφία Δελικωστίδη, Μάκης Μελετίου, Αναστάσιος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {137-147},
title = {Μαθηματικός σχεδιασμός (στην κοινωνία) και διδακτικές διακινδυνεύσεις (στην τάξη). Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της μαθηματικής παιδείας στην καμπή του αιώνα.},
url = {http://eudml.org/doc/235929},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Σοφία Δελικωστίδη
AU - Μάκης Μελετίου
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
TI - Μαθηματικός σχεδιασμός (στην κοινωνία) και διδακτικές διακινδυνεύσεις (στην τάξη). Ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της μαθηματικής παιδείας στην καμπή του αιώνα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 137
EP - 147
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235929
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.