Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία

Ιπποκράτης Σεντούκας; Αρης Μαυρομμάτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 296-308

How to cite

top

Ιπποκράτης Σεντούκας, and Αρης Μαυρομμάτης. "Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 296-308. <http://eudml.org/doc/235930>.

@article{ΙπποκράτηςΣεντούκας1999,
author = {Ιπποκράτης Σεντούκας, Αρης Μαυρομμάτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {296-308},
title = {Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία},
url = {http://eudml.org/doc/235930},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Ιπποκράτης Σεντούκας
AU - Αρης Μαυρομμάτης
TI - Προδιαγραφές και Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών: Μια πρακτική εμπειρία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 296
EP - 308
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235930
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.