Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών

Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου; Σπύρος Δουκάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 610-621

How to cite

top

Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου, and Σπύρος Δουκάκης. "Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 610-621. <http://eudml.org/doc/235935>.

@article{ΜαρίαΧιονίδου2004,
author = {Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου, Σπύρος Δουκάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {610-621},
title = {Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών},
url = {http://eudml.org/doc/235935},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Χιονίδου - Μοσκοφόγλου
AU - Σπύρος Δουκάκης
TI - Αναλυτικά προγράμματα Ε.Π.Σ.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολόγηση μαθητών/τριων στα μαθηματικά. Η περίπτωση του φακέλου εργασιών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 610
EP - 621
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235935
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.