Η χρήση των διδακτικών μέσων στο μάθημα των μαθηματικών - Η λογική σχεδίασης και διεξαγωγή της μαθηματικής παιδείας

Α. Μιχάι

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991)

 • Issue: 8, page 96-102

How to cite

top

Α. Μιχάι. "Η χρήση των διδακτικών μέσων στο μάθημα των μαθηματικών - Η λογική σχεδίασης και διεξαγωγή της μαθηματικής παιδείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991): 96-102. <http://eudml.org/doc/235936>.

@article{Α1991,
author = {Α. Μιχάι},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {8},
pages = {96-102},
title = {Η χρήση των διδακτικών μέσων στο μάθημα των μαθηματικών - Η λογική σχεδίασης και διεξαγωγή της μαθηματικής παιδείας},
url = {http://eudml.org/doc/235936},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μιχάι
TI - Η χρήση των διδακτικών μέσων στο μάθημα των μαθηματικών - Η λογική σχεδίασης και διεξαγωγή της μαθηματικής παιδείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1991
IS - 8
SP - 96
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235936
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.