Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών

Ηλίας Γεωργακάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 249-262

How to cite

top

Ηλίας Γεωργακάκος. "Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 249-262. <http://eudml.org/doc/235937>.

@article{ΗλίαςΓεωργακάκος1995,
author = {Ηλίας Γεωργακάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {249-262},
title = {Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/235937},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Γεωργακάκος
TI - Ανθρώπινες στιγμές των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 249
EP - 262
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235937
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.