Μαθηματική Παιδεία και Εκπαιδεύουσα Κοινωνία

Μ. Τζάνη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988)

 • Issue: 5, page 49-54

How to cite

top

Μ. Τζάνη. "Μαθηματική Παιδεία και Εκπαιδεύουσα Κοινωνία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1988): 49-54. <http://eudml.org/doc/235938>.

@article{Μ1988,
author = {Μ. Τζάνη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {5},
pages = {49-54},
title = {Μαθηματική Παιδεία και Εκπαιδεύουσα Κοινωνία},
url = {http://eudml.org/doc/235938},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Τζάνη
TI - Μαθηματική Παιδεία και Εκπαιδεύουσα Κοινωνία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1988
IS - 5
SP - 49
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235938
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.