Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;

Γιώργος Μπαραλός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 340-352

How to cite

top

Γιώργος Μπαραλός. "Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 340-352. <http://eudml.org/doc/235940>.

@article{ΓιώργοςΜπαραλός2001,
author = {Γιώργος Μπαραλός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {340-352},
title = {Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;},
url = {http://eudml.org/doc/235940},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Μπαραλός
TI - Η τυπική απόδειξη ισχύει πάντοτε;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 340
EP - 352
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235940
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.