Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας

Ιωάννης Δημαράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 474-482

How to cite

top

Ιωάννης Δημαράκης. "Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 474-482. <http://eudml.org/doc/235941>.

@article{ΙωάννηςΔημαράκης2004,
author = {Ιωάννης Δημαράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {474-482},
title = {Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας},
url = {http://eudml.org/doc/235941},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Δημαράκης
TI - Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Δυσκολίες και εμπόδια κατανόησης. Μια πρόταση διδασκαλίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 474
EP - 482
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235941
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.