ΟΙ Διαδικασίες της σκέψης και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την ουσιαστική συνειδητοποίηση των βασικών μαθηματικών εννοιών.

Σμαρώ Αλεξάνδρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 416-436

How to cite

top

Σμαρώ Αλεξάνδρου. "ΟΙ Διαδικασίες της σκέψης και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την ουσιαστική συνειδητοποίηση των βασικών μαθηματικών εννοιών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 416-436. <http://eudml.org/doc/235944>.

@article{ΣμαρώΑλεξάνδρου1993,
author = {Σμαρώ Αλεξάνδρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {416-436},
title = {ΟΙ Διαδικασίες της σκέψης και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την ουσιαστική συνειδητοποίηση των βασικών μαθηματικών εννοιών.},
url = {http://eudml.org/doc/235944},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Σμαρώ Αλεξάνδρου
TI - ΟΙ Διαδικασίες της σκέψης και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας για την ουσιαστική συνειδητοποίηση των βασικών μαθηματικών εννοιών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 416
EP - 436
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235944
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.