Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας

Χρίστου Κων/νος; Φιλίππου Γεώργιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 138-151

How to cite

top

Χρίστου Κων/νος, and Φιλίππου Γεώργιος. "Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 138-151. <http://eudml.org/doc/235945>.

@article{ΧρίστουΚων1999,
author = {Χρίστου Κων/νος, Φιλίππου Γεώργιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {138-151},
title = {Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας},
url = {http://eudml.org/doc/235945},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Χρίστου Κων/νος
AU - Φιλίππου Γεώργιος
TI - Άτυπα Μοντέλα Προβλημάτων Αναλογίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 138
EP - 151
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235945
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.