Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)

Γεώργιος Περικλειδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 148-164

How to cite

top

Γεώργιος Περικλειδάκης. "Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 148-164. <http://eudml.org/doc/235946>.

@article{ΓεώργιοςΠερικλειδάκης1995,
author = {Γεώργιος Περικλειδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {148-164},
title = {Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)},
url = {http://eudml.org/doc/235946},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Περικλειδάκης
TI - Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 148
EP - 164
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235946
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.