Προβλήματα καλώς και όχι κακώς ορισμένα. Σκέψεις από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας

Δημήτρης Παπούλιας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 273-283

How to cite

top

Δημήτρης Παπούλιας. "Προβλήματα καλώς και όχι κακώς ορισμένα. Σκέψεις από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 273-283. <http://eudml.org/doc/235947>.

@article{ΔημήτρηςΠαπούλιας1985,
author = {Δημήτρης Παπούλιας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {273-283},
title = {Προβλήματα καλώς και όχι κακώς ορισμένα. Σκέψεις από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας},
url = {http://eudml.org/doc/235947},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Παπούλιας
TI - Προβλήματα καλώς και όχι κακώς ορισμένα. Σκέψεις από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 273
EP - 283
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235947
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.