Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα

Νικόλαος Μεταξάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 28-37

How to cite

top

Νικόλαος Μεταξάς. "Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 28-37. <http://eudml.org/doc/235948>.

@article{ΝικόλαοςΜεταξάς2004,
author = {Νικόλαος Μεταξάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {28-37},
title = {Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα},
url = {http://eudml.org/doc/235948},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Μεταξάς
TI - Κάποιοι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της απόδειξης σήμερα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 28
EP - 37
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235948
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.