Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)

Μαρία Νικολακάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 302-315

How to cite

top

Μαρία Νικολακάκη. "Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 302-315. <http://eudml.org/doc/235949>.

@article{ΜαρίαΝικολακάκη1996,
author = {Μαρία Νικολακάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {302-315},
title = {Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)},
url = {http://eudml.org/doc/235949},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Νικολακάκη
TI - Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 302
EP - 315
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235949
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.