Η διαδικασία δημιουργίας και διανομής του Μαθηματικού βιβλίου στα σχολεία

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 191-203

How to cite

top

"Η διαδικασία δημιουργίας και διανομής του Μαθηματικού βιβλίου στα σχολεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 191-203. <http://eudml.org/doc/235951>.

@article{Unknown1986,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {191-203},
title = {Η διαδικασία δημιουργίας και διανομής του Μαθηματικού βιβλίου στα σχολεία},
url = {http://eudml.org/doc/235951},
year = {1986},
}

TY - JOUR
TI - Η διαδικασία δημιουργίας και διανομής του Μαθηματικού βιβλίου στα σχολεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 191
EP - 203
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235951
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.