Ελεύθερα μαθήματα.

Γ. Στρατής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 128-135

How to cite

top

Γ. Στρατής. "Ελεύθερα μαθήματα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 128-135. <http://eudml.org/doc/235952>.

@article{Γ1983,
author = {Γ. Στρατής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {128-135},
title = {Ελεύθερα μαθήματα.},
url = {http://eudml.org/doc/235952},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Στρατής
TI - Ελεύθερα μαθήματα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 128
EP - 135
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235952
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.