Μια νέα γενιά μαθηματικών και η σημασία τους στην αξιολόγηση.

Δημήτρης Κοντογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 244-246

How to cite

top

Δημήτρης Κοντογιάννης. "Μια νέα γενιά μαθηματικών και η σημασία τους στην αξιολόγηση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 244-246. <http://eudml.org/doc/235953>.

@article{ΔημήτρηςΚοντογιάννης1993,
author = {Δημήτρης Κοντογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {244-246},
title = {Μια νέα γενιά μαθηματικών και η σημασία τους στην αξιολόγηση.},
url = {http://eudml.org/doc/235953},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Κοντογιάννης
TI - Μια νέα γενιά μαθηματικών και η σημασία τους στην αξιολόγηση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 244
EP - 246
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235953
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.