Η αντιπαράθεση της Ευκλείδειας και διανυσματικής μεθόδου στη λύση Γεωμετρικών προβλημάτων - μια εμπειρική έρευνα σε μαθητές Γ΄ Λυκείου

Αθανάσιος Γαγάτσης; Ελένη Δημητριάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 389-399

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, and Ελένη Δημητριάδου. "Η αντιπαράθεση της Ευκλείδειας και διανυσματικής μεθόδου στη λύση Γεωμετρικών προβλημάτων - μια εμπειρική έρευνα σε μαθητές Γ΄ Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 389-399. <http://eudml.org/doc/235954>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης1997,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Ελένη Δημητριάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {389-399},
title = {Η αντιπαράθεση της Ευκλείδειας και διανυσματικής μεθόδου στη λύση Γεωμετρικών προβλημάτων - μια εμπειρική έρευνα σε μαθητές Γ΄ Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/235954},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Ελένη Δημητριάδου
TI - Η αντιπαράθεση της Ευκλείδειας και διανυσματικής μεθόδου στη λύση Γεωμετρικών προβλημάτων - μια εμπειρική έρευνα σε μαθητές Γ΄ Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 389
EP - 399
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235954
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.