Τα βιβλία Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου

Σ. Λυκούδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 147-157

How to cite

top

Σ. Λυκούδης. "Τα βιβλία Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 147-157. <http://eudml.org/doc/235955>.

@article{Σ1986,
author = {Σ. Λυκούδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {147-157},
title = {Τα βιβλία Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου},
url = {http://eudml.org/doc/235955},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Λυκούδης
TI - Τα βιβλία Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 147
EP - 157
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235955
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.