Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός

Θωμάς Ο. Πρίφτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 749-751

How to cite

top

Θωμάς Ο. Πρίφτης. "Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 749-751. <http://eudml.org/doc/235956>.

@article{ΘωμάςΟ2002,
author = {Θωμάς Ο. Πρίφτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {749-751},
title = {Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός},
url = {http://eudml.org/doc/235956},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Ο. Πρίφτης
TI - Μαθηματικά και τεχνικός πολιτισμός
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 749
EP - 751
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235956
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.