Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού

Χρ. Καλαμάρα; Β. Γεωργιάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 429-438

How to cite

top

Χρ. Καλαμάρα, and Β. Γεωργιάδου. "Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 429-438. <http://eudml.org/doc/235958>.

@article{Χρ2004,
author = {Χρ. Καλαμάρα, Β. Γεωργιάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {429-438},
title = {Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού},
url = {http://eudml.org/doc/235958},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Καλαμάρα
AU - Β. Γεωργιάδου
TI - Διδακτικές αναζητήσεις για το πρόβλημα και την επίλυση του στην πρώτη δημοτικού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 429
EP - 438
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235958
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.