Η σημασία του problem posing για τη μαθηματική παιδεία

Γιάννα Μαμώμα - Downs

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991)

 • Issue: 8, page 5-14

How to cite

top

Γιάννα Μαμώμα - Downs. "Η σημασία του problem posing για τη μαθηματική παιδεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991): 5-14. <http://eudml.org/doc/235960>.

@article{ΓιάνναΜαμώμα1991,
author = {Γιάννα Μαμώμα - Downs},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {8},
pages = {5-14},
title = {Η σημασία του problem posing για τη μαθηματική παιδεία},
url = {http://eudml.org/doc/235960},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννα Μαμώμα - Downs
TI - Η σημασία του problem posing για τη μαθηματική παιδεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1991
IS - 8
SP - 5
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235960
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.