Η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Προκλήσεις και προοπτικές στο κατώφλι μιας νέας εποχής

Δημήτρης Ματθαίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 301-312

How to cite

top

Δημήτρης Ματθαίου. "Η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Προκλήσεις και προοπτικές στο κατώφλι μιας νέας εποχής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 301-312. <http://eudml.org/doc/235962>.

@article{ΔημήτρηςΜατθαίου1997,
author = {Δημήτρης Ματθαίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {301-312},
title = {Η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Προκλήσεις και προοπτικές στο κατώφλι μιας νέας εποχής},
url = {http://eudml.org/doc/235962},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ματθαίου
TI - Η επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Προκλήσεις και προοπτικές στο κατώφλι μιας νέας εποχής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 301
EP - 312
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235962
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.