Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς

Ιωάννης Τυρλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 49-58

How to cite

top

Ιωάννης Τυρλής. "Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 49-58. <http://eudml.org/doc/235965>.

@article{ΙωάννηςΤυρλής2003,
author = {Ιωάννης Τυρλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {49-58},
title = {Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς},
url = {http://eudml.org/doc/235965},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Τυρλής
TI - Μια προσέγγιση ορισμένων παραγόντων που επηρεάζουν μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 49
EP - 58
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235965
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.