Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 202-213

How to cite

top

"Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 202-213. <http://eudml.org/doc/235968>.

@article{Unknown1993,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {202-213},
title = {Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/235968},
year = {1993},
}

TY - JOUR
TI - Ένα θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής διδακτικής των Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 202
EP - 213
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235968
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.