Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας

Θεοδόσιος Τσιάκης; Γεώργιος Στεφανίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 160-165

How to cite

top

Θεοδόσιος Τσιάκης, and Γεώργιος Στεφανίδης. "Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 160-165. <http://eudml.org/doc/235969>.

@article{ΘεοδόσιοςΤσιάκης2005,
author = {Θεοδόσιος Τσιάκης, Γεώργιος Στεφανίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {160-165},
title = {Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας},
url = {http://eudml.org/doc/235969},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Θεοδόσιος Τσιάκης
AU - Γεώργιος Στεφανίδης
TI - Η διδασκαλία των μαθηματικών της κρυπτογραφίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 160
EP - 165
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235969
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.