Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων

Χρίστος Μηλιώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 127-134

How to cite

top

Χρίστος Μηλιώνης. "Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 127-134. <http://eudml.org/doc/235970>.

@article{ΧρίστοςΜηλιώνης2003,
author = {Χρίστος Μηλιώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {127-134},
title = {Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/235970},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Χρίστος Μηλιώνης
TI - Αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του όγκου: δυσκολίες κατανόησης και επίλυσης απλών προβλημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 127
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235970
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.