Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.

Θανάσης Μιχελής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 450-459

How to cite

top

Θανάσης Μιχελής. "Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 450-459. <http://eudml.org/doc/235971>.

@article{ΘανάσηςΜιχελής1998,
author = {Θανάσης Μιχελής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {450-459},
title = {Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.},
url = {http://eudml.org/doc/235971},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Θανάσης Μιχελής
TI - Εκπαιδευτικές ανισότητες στη Μέση Εκπαίδευση την περίοδο 1930-80.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 450
EP - 459
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235971
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.