Ενα διδακτικό βιβλίο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή από περισσότερα

Γ. Βαρδουλάκης; Σ. Λεκάκη; Β. Μετζάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 78-86

How to cite

top

Γ. Βαρδουλάκης, Σ. Λεκάκη, and Β. Μετζάκης. "Ενα διδακτικό βιβλίο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή από περισσότερα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 78-86. <http://eudml.org/doc/235972>.

@article{Γ1986,
author = {Γ. Βαρδουλάκης, Σ. Λεκάκη, Β. Μετζάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {78-86},
title = {Ενα διδακτικό βιβλίο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή από περισσότερα},
url = {http://eudml.org/doc/235972},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Βαρδουλάκης
AU - Σ. Λεκάκη
AU - Β. Μετζάκης
TI - Ενα διδακτικό βιβλίο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιλογή από περισσότερα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 78
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235972
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.