Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης

Κ. Σταθόπουλος; Ε. Ευσταθόπουλος; Κ. Γιαλούρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 113-128

How to cite

top

Κ. Σταθόπουλος, Ε. Ευσταθόπουλος, and Κ. Γιαλούρης. "Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 113-128. <http://eudml.org/doc/235973>.

@article{Κ1987,
author = {Κ. Σταθόπουλος, Ε. Ευσταθόπουλος, Κ. Γιαλούρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {113-128},
title = {Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης},
url = {http://eudml.org/doc/235973},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Σταθόπουλος
AU - Ε. Ευσταθόπουλος
AU - Κ. Γιαλούρης
TI - Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση σαν μέσο μάθησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 113
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235973
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.