ΘΕΜΑ: 'Το πρόγραμμα των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και οι αρχικές γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς'

Γεώργιος Κόσυβας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 191-201

How to cite

top

Γεώργιος Κόσυβας. "ΘΕΜΑ: "Το πρόγραμμα των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και οι αρχικές γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς"." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 191-201. <http://eudml.org/doc/235974>.

@article{ΓεώργιοςΚόσυβας1993,
author = {Γεώργιος Κόσυβας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {191-201},
title = {ΘΕΜΑ: "Το πρόγραμμα των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και οι αρχικές γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς"},
url = {http://eudml.org/doc/235974},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Κόσυβας
TI - ΘΕΜΑ: "Το πρόγραμμα των μαθηματικών του νηπιαγωγείου και οι αρχικές γνώσεις των νηπίων για τους αριθμούς"
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 191
EP - 201
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235974
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.